Algemene verkoopsvoorwaarden (D150423)

1. Toepassingsgebied / Definities:

1.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten waarbij de onderneming flightcase-brico.be optreedt als verkoper. Zowel de verkoper als de koper aanvaarden deze voorwaarden.

1.2. Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

Verkoper: de Belgische onderneming met als naam "flightcase-brico.be". BTW-nummer: BE0884554282. Adres: Geraardsbergsestraat 62, 9660 Brakel, België. Deze onderneming maakt voor de verkoop ondermeer gebruik van de websites www.flightcase-brico.be, www.flightcase-brico.fr en vooral ook van www.flightcase-brico.com.

Koper of klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon die bij de verkoper een bestelling van goederen of diensten plaatst of in wiens naam en voor wiens rekening dergelijke bestelling wordt gedaan.

Overmacht: externe omstandigheid, buiten de wil van de verkoper, die de uitvoering van de overeenkomst beperkt.

 

2. Aanbiedingen / Overeenkomsten:

2.1. Aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en geschieden steeds onder schriftelijke vorm, in hoofdzaak via de eigen website en mails maar mogelijk ook via brochures en andere schriftelijke communicatiekanalen.

De verkoper kan ten alle tijde de specificaties en de prijzen aanpassen. De prijzen worden steeds uitgedrukt in euro, excl. 21 % BTW, tenzij anders vermeld. Ook de verzendingskosten die ten laste zijn van de koper worden duidelijk vastgesteld bij de orderbevestiging. Een individuele, schriftelijke offerte is in principe geldig tot 30 dagen na de datum van die offerte, tenzij anders vermeld.

2.2. De bestelling door de koper komt tot stand op het ogenblik dat de verkoper het bestelformulier ontvangt. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verkoper de orderbevestiging doorstuurt aan de koper. Zowel verkoper als koper erkennen de bindende kracht van die overeenkomst zonder dat een handtekening noodzakelijk is.

2.3. Tenzij anders vermeld, zijn in principe de aangeboden goederen steeds in normale hoeveelheden in voorraad. De verkoper kan echter niet worden vervolgd voor het tijdelijk en uitzonderlijk ontbreken van bepaalde goederen. Bestellingen voor die goederen worden nageleverd volgens de afspraken ter zake tussen verkoper en koper.

2.4. De verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren of ze te onderwerpen aan bepaalde voorwaarden. Dergelijke beslissingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de bestelling aan de koper te worden toegestuurd.

2.5. Bestellingen via internet zijn slechts mogelijk vanaf een totaalbedrag van 35 EUR excl. BTW en excl. verzendingskosten. Deze basislimiet geldt niet bij afhaling in het magazijn.

2.6. De Klant – consument (d.w.z. de eindgebruiker die geen BTW-nummer gebruikt) die zijn goederen laat leveren beschikt over een “verzakingsrecht” van 14 dagen vanaf de dag na die levering. Dit betekent dat hij zo nodig de ontvangen goederen, zonder boete of verantwoording, maar wel in degelijke verpakking en op eigen kosten, kan terugzenden naar de verkoper. Zijn die goederen volledig en ongeschonden dan zal de ontvangen koopprijs van die goederen (excl. de werkelijke verzendingskosten) binnen de 30 dagen worden teruggestort aan de koper.

3. Betalingen:

3.1. In de regel geschieden alle betalingen ofwel online via Ogone ofwel bij overschrijving op de door de verkoper aangeduide rekening met mededeling van de naam en het bestelnummer. Na ontvangst van de volledige betaling worden de goederen opgestuurd.

3.2. Goederen die worden afgehaald in het magazijn van de verkoper en die niet vooraf werden betaald volgens de regeling van rubriek 3.1, kunnen ook contant worden betaald met “cash” geld. Overschrijvingen voor afgehaalde goederen geschieden echter steeds voldoende tijd vooraf, zodat de verkoper bij de afhaling de ontvangst van de betaling kan verifiëren.

3.3. Mocht ten uitzonderlijke titel toch een latere betaling uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen tussen verkoper en koper (mogelijk met bijkomende modaliteiten), dan zal bij vertraging van de betaling, zonder aanmaning, de uitstaande schuld automatisch worden verhoogd met 10 % en een minimum van 10 EUR als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien wordt een vertragingsrente van 1 % per begonnen maand vertraging aangerekend, onverminderd de bevoegdheid van de verkoper om de daadwerkelijk gemaakte incassokosten te vorderen.

De verkoper kan bij dergelijke vertragingen ook eventuele andere koopovereenkomsten met de koper opschorten of ontbinden.

4. Leveringen / Goederen:

4.1. Behoudens afhaling van de goederen door de koper (zie art. 3.2) worden de goederen geleverd aan huis bij de koper op het adres aldus vermeld op het bestelformulier. Voor de gewone levering rekent de verkoper een vaste vergoeding aan die afhankelijk is van de grootte van de bestelling en van het land waar moet worden geleverd. Voor de aangerekende bedragen: zie "Verzendingskosten".

Voor levering door de eigen leveringsdienst (enkel voor grotere bestellingen met onder meer volledige platen flightcase hout en/of profielen van 4 meter lengte) wordt die vaste vergoeding vervangen door een vergoeding van EUR 0,40 per verreden km. Elk gebruik van de eigen leveringsdienst is ook steeds onderworpen aan uitdrukkelijke individuele toezegging van de verkoper, die daarbij kan rekening houden met alle gegevens van de bestelling, het leveringsadres en de praktische mogelijkheden van het bedrijf. Die toezegging en de kostprijsberekening van de levering geschiedt (principieel per e-mail) ten spoedigste na de ontvangst van de bestelling. Voor het lossen van de goederen op de afgesproken plaats en tijd door de eigen leveringsdienst voorziet de koper steeds een plaats die gemakkelijk bereikbaar is met de bestelwagen. Tevens zal de koper ervoor zorgen dat hijzelf of een aangestelde aanwezig is voor het helpen lossen van onder meer de houten platen en de lange profielen en voor het ondertekenen van een ontvangstborderel. Is aan die voorwaarden niet voldaan, dan kan de leveringsdienst de goederen niet lossen. Die zullen later opnieuw voor levering worden aangeboden na een nieuwe afspraak tussen verkoper en koper en na een tweede betaling van de leveringskosten.

4.2. De leveringstijden aangegeven door de verkoper zijn enkel indicatief. Overschrijding ervan geeft derhalve geen recht op schadevergoeding of recht tot eenzijdige verbreking van de koopovereenkomst. Wel kan zo nodig, bij onredelijk lange vertraging, een aangepaste schriftelijke overeenkomst ter zake worden gemaakt.

4.3. De door de verkoper verkochte goederen worden enkel afgenomen bij gerenommeerde producenten, die dan ook volledig verantwoordelijk blijven voor de toepassing van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van hun producten. De koper kan daarbij rekenen op de professionele productaansprakelijkheid van hun producten.

De verkoper garandeert bovendien in subsidiaire orde zijn eigen tussenkomst bij eventuele “directe” schade van de verkochte goederen, beperkt tot de verkoopprijs van die goederen. Aansprakelijkheid voor andere – indirecte – schade is uitgesloten tenzij in het geval van duidelijk kwaad opzet of grove nalatigheid van de verkoper.

Behoudens overmacht zorgt de verkoper als een goede huisvader voor de vlotte uitvoering van de overeenkomst. Ingeval van overmacht wordt, zo mogelijk samen met de koper, de meest aangewezen oplossing gezocht voor het gestelde probleem.

4.4. De koper onderzoekt onmiddellijk bij de levering of de afhaling of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden.

4.5. In het algemeen kunnen, bij voorrang, beschadigde goederen worden teruggestuurd naar de verkoper, na schriftelijke overeenkomst tussen verkoper en koper. Die laatste overeenkomst regelt in dat geval ook de eventuele vervanging ervan en de aanrekening van de kosten voor eventuele verzending.

Bij de vaststelling van een probleem omtrent de toestand van de geleverde goederen neemt de koper echter in eerste instantie onmiddellijk (in principe binnen de 24 uur na de levering) telefonisch contact met de verkoper op het nummer 0(032)479/819538. Indien dat telefonisch contact niet mogelijk is wordt binnen de 48 uur na de levering een elektronische mail gestuurd naar de verkoper (lieven.detant@telenet.be).

Problemen in verband met afgehaalde goederen worden in principe ter plaatse geregeld. Problemen met goederen die door de eigen leveringsdienst worden geleverd, worden in principe geregeld bij deze levering. Voor minder zichtbare problemen die later worden vastgesteld geldt dezelfde regeling als in het tweede lid.

4.6. Behoudens de toepassing van artikel 4.5 hierboven, gaat de aansprakelijkheid voor de goederen vanaf de levering over naar de koper. Goederen die worden afgehaald vallen onder de aansprakelijkheid van de koper vanaf die afhaling.

4.7. De verkoper is niet aansprakelijk voor het eventueel verkeerd gebruik van de goederen door de koper. De beschrijvingen van mogelijke werkmethoden , de “interessante weetjes” of andere informatie op de website of in andere documentatie van de verkoper – alhoewel met veel zorg samengesteld - zijn volledig vrijblijvend en engageren de verkoper op generlei wijze. De verkoper kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade tengevolge van de toepassing van die informatie.

4.8. De eigendomsoverdracht van de goederen vindt plaats bij de levering of afhaling van de goederen, tenzij de betaling pas achteraf gebeurt. In dat geval gaat de eigendomsoverdracht pas door na de volledige betaling van de hele bestelling aan de verkoper.

4.9 Flightcase-brico kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichte afwijkingen (in plus of min) op de opgegeven maten van schuim, gezaagd flightcase-hout en gezaagde profielen.

4.10 Teneinde beschadigingen tijdens het vervoer zoveel mogelijk te vermijden worden alle (uiteraard nieuwe) materialen en dus ook platen hout en profielen aangepast verpakt. De verkoper kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichte oppervlakkige krasjes of dergelijke die toch uitzonderlijk tijdens het vervoer zouden ontstaan. Het gaat hier toch om toekomstig "transportmateriaal".

4.11 De eenheden hard schuim zijn soms samengesteld uit twee degelijk op elkaar gesmolten vellen. Die samensmelting is enkel zichtbaar aan de rand – dat zicht verdwijnt trouwens bij het gelijk afsnijden van die rand - en vermindert in niets de kwaliteit van het schuim.

5. Algemeen:

5.1. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het uitvallen of het minder goed functioneren van de internetverbindingen en de telecommunicatie-infrastructuur, tenzij bij grove tekortkomingen of kwaad opzet van zijnentwege.

5.2. De verkoper behoudt steeds het recht om, na (schriftelijke) samenspraak met de koper, voor individuele gevallen af te wijken van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen echter niet worden ingeroepen als precedent voor andere gevallen.

5.3. Bij eventueel probleem aangaande een koopovereenkomst zullen verkoper en koper steeds al het mogelijke ondernemen om in onderlinge verstandhouding een bevredigende oplossing te geven aan dat probleem, alvorens over te gaan tot gerechtelijke stappen. Voor echt juridische kwesties is de Belgische wetgeving van toepassing en voor eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde (België) bevoegd.