Het vertrouwelijkheidsbeleid van Flightcase-brico

Bij Flightcase-brico voeren wij een strikt vertrouwelijkheidsbeleid. We nemen je privéleven immers heel ernstig en verwerken je persoonlijke informatie met zorg.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt voor Flightcase-brico en alle activiteiten van Flightcase-brico. Dit beleid wordt gevoerd overeenkomstig de nieuwe Europese GDPR-wetgeving over de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens, die op alle door Flightcase-brico ingewonnen persoonsgegevens wordt toegepast.

We respecteren het privéleven van alle gebruikers van de site van Flightcase-brico en van alle personen waarmee we handelen in de brede zin en waken erover dat de persoonlijke informatie, die je meedeelt, vertrouwelijk wordt verwerkt. We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen jouw gegevens als een waardevol bezit. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Hieronder verneem je welke informatie we desgewenst verzamelen en hoe we daar mee omgaan. Dit vertrouwelijkheidsbeleid legt uit welke persoonlijke gegevens wij van en over jou verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en op welke manieren wij die gebruiken.

Welke gegevens hebben wij over jou?

Hierbij vind je een opsomming van de mogelijk gebruikte persoonsgegevens en gegevensverwerkingen die we ermee uitvoeren. Deze gegevens worden strikt confidentieel gebruikt en dienen geen andere doeleinden dan diegene die hier zijn opgesomd.

 • Achternaam, voornaam, aanspreektitel, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats, land), BTW-nummer, e-mailadres, telefoonnummer
 • Jouw surfgeschiedenis op onze site
 • Jouw winkelwagen- en bestelgeschiedenis bij Flightcase-brico
 • Financiële informatie indien je ons deze bezorgde
 • Communicaties die je met ons deed

Welke verwerkingen doen we met jouw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel van de verwerking kan het gaan om de volgende handelingen: verzamelen, vastleggen, invoeren, opslaan, opmaken, afdrukken, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, downloaden/uploaden, gebruiken, bezorgen, doorsturen, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beschermen, vernietigen, manueel verwerken, machinaal verwerken, opnemen in drukwerk, verwerken in poststukken, opsturen, andere, ..

Wat zijn de doeleinden van deze verwerkingen?

De vermelde verwerkingen dienen de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer in de ruime zin
 • Beheer van prijsvragen en bestellingen van klanten
 • Gegevensonderzoek en statistische doeleinden in de brede zin
 • Boekhouding
 • Communicaties

Worden je gegevens gedeeld?

Jouw persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door onderaannemers (verwerkers) die wij met de hoogste zorg hebben uitgekozen en met wie wij een sluitende overeenkomst hebben afgesloten volgens de wettelijke voorschriften, ongeacht waar de verwerker is gehuisvest. Deze informatiedeling is noodzakelijk in het kader van de diverse dienstverleningen die wij jou bieden.

Enkele voorbeelden van onderaannemers aan wie wij mogelijkerwijze jouw persoonsgegevens doorgeven (met vermelding van de reden waarom):

 • Koerierdienst (om jouw bestelling aan jou te kunnen leveren)
 • Onze leverancier (om bijvoorbeeld jouw bestelling rechtstreeks van onze leverancier naar jou te sturen)

Wij hanteren strikte regels, daar mag je op rekenen

Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

 • Je kan steeds inzage hebben in jouw verwerkingen.
 • Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • We vermelden jou steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
 • We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
 • De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
 • We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
 • We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
 • We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
 • We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde jouw persoonsgegevens steeds veilig te houden.
 • Jij kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.

Wij voorzien een sterke beveiliging

Flightcase-brico tracht jouw persoonsgegevens naar best vermogen te beschermen door technische en organisatorische maatregelen toe te passen, waarvan hierna een paar voorbeelden volgen:

 • Alle personen, die kennis kunnen nemen van je gegevens in naam van Flightcase-brico, zijn gebonden om de vertrouwelijkheid te respecteren.
 • We hanteren op al onze systemen een beleid met gebruikersnaam en wachtwoord
 • De persoonsgegevens worden opgeslagen zodat ze bij technische of fysische incidenten kunnen worden gerecupereerd.
 • Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens.

Je hebt rechten!

Wij hanteren maximale transparantie en bieden je de mogelijkheid ons al jouw vragen met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens te kunnen stellen. Bovendien, de Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt een brede waaier rechten, die je bij ons probleemloos kan uitoefenen. Zo kan je kan te allen tijde toegang krijgen tot jouw gegevens, je kan deze laten corrigeren, schrappen, verzetten tegen verwerkingen alsook heb  je het recht om het gebruik van je gegevens te beperken.

Heb je vragen?

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, je inzagerecht wil gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact met ons opnemen:

Flightcase-brico
Geraardsbergsestraat 62
9660 Brakel

Of via e-mail: info@flightcase-brico.com

Om aan dergelijk verzoek tegemoet te komen moeten wij je identiteit kunnen verifiëren en kunnen we je in voorkomend geval vragen een identificatiemiddel voor te leggen.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie, onafhankelijke controle-instanties, die er onder meer op toezien dat de persoonsgegevens met zorg worden aangewend en beveiligd en dat je privéleven ook in de toekomst beschermd blijft. Zie hieromtrent de informatie van de toezichthouders:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc

Tot slot

Flightcase-brico op adres Geraardsbergsestraat 62, 9660 Brakel, is verantwoordelijk voor dit privacy beleid en treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens” die op jou betrekking hebben. Dit privacy beleid steunt op de Belgische wetten aangaande privacy alsook op de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), ook bekend als “GDPR”. 

Aanpassing van het vertrouwelijkheidsbeleid

Flightcase-brico behoudt zich het recht voor om dit vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen. De veranderingen worden dan op deze pagina bekendgemaakt.